ساختار خدمات گروه مهر 78

رتبه‌بندی اعتباری

رتبه‌بندی اعتباری فرآیندی است که با اتکا به اطلاعات جمع‌آوری شده از یک بنگاه تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، توانایی بنگاه در برآوردن الزامات مالی (توانایی در بازپرداخت به موقع تعهدات مالی) را تعیین و اعلام می‌نماید. 

رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند در دسترسی بنگاه‌ها به منابع سرمایه‌ای جدید، حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در فرآیند سرمایه‌گذاری و تنوع بخشی به منابع سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به بانک‌ها تاثیرگذار باشد.

این شرکت با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب در امر رتبه‌بندی و همکاری تنگاتنگ با موسسات و مراکز رتبه‌بندی در کشور این پتانسیل را دارد تا در مرحله اول و بطور ویژه فعالان بخش کشاورزی و صنایع وابسته را که در سطوح عملکردی قابل توجه فعالیت دارند را رتبه‌بندی اعتباری نموده و در مراحل بعدی با تجزیه و تحلیل داده‌ها نسبت به اعتبارسنجی آنان اقدام نماید تا بدین ترتیب فعالان بخش کشاورزی از یک سابقه اعتباری دراز مدت برخوردار و توانایی آنان در بازپرداخت دیون و تعهدات مالی بدرستی مشخص و اعلام گردد، اعتبارسنجی با ارائه یک زبان عمومی در بازار ریسک می‌تواند جایگاه بنگاه‌ها را به درستی تعیین و امکان مقایسه آنان با هم را برای اشخاص ثالث ترسیم نماید، این عمل به سرمایه‌گذاران به شناخت بهتر از بسترهای سرمایه‌گذاری با ریسک‌های قابل قبول کمک خواهد نمود.