ساختار خدمات گروه مهر 78

وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات

شرکت حامی مهر پیشگام در بخش وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی مجاز بطور تخصصی فعالیت دارد. 

شرکت در امر پیگیری وصول مطالبات غیر جاری از نیروهای متخصص و خبره (وکلا، خبرگان ثبتی، قضات بازنشسته و بازنشستگان سیستم بانکی) برخوردار است و متناسب با نوع مطالبات (در هر نقطه از کشور) از کارگزاران طرف قرارداد استفاده می‌نماید.

کارگزاران شرکت بطور تخصصی پیگیر مطالبات از طریق مذاکره، اقدامات اجرائی و قضایی حسب مورد خواهند بود.

شرکت دارای 447 کارگزار (110کارگزار حقوقی و 337 کارگزار حقیقی) در سراسر کشور می‌باشد که در امر وصول مطالبات فعال هستند.

هم اکنون برابر تفاهم نامه تنظیمی با بانک کشاورزی کلیه عملیات برون سپاری در امر وصول مطالبات توسط شرکت حامی مهر پیشگام انجام می‌گردد.

شرکت با برخورداری از سامانه بخش خصوصی طراحی شده شرایط دسترسی ذینفعان و اشخاص طرف قرارداد خود را برای پیگیری مراحل واگذاری، تعیین کارگزار و گزارش‌گیری از روند اقدامات را فراهم نموده است.