ساختار خدمات گروه مهر 78

واریز 1135 میلیارد ریال بهای گندم خریداری شده به حساب کشاورزان

واریز 1135 میلیارد ریال بهای گندم خریداری شده به حساب کشاورزان

بانک کشاورزی استان قزوین 1135 میلیارد ریال بهای گندم خریداری شده را به حساب کشاورزان استان واریز کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، تا تاریخ 28 تیر ماه سال جاری بالغ بر 178 هزار تن گندم به ارزش 2368 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده که از این میزان مبلغ 1135 میلیارد توسط بانک کشاورزی استان قزوین به حساب گندمکاران واریز شده است.