ساختار خدمات گروه مهر 78

سخن مدیر عامل

 

در راستای ارائه خدمات کارشناسی حوزه اعتبارات بانک کشاورزی از طریق یکی از شرکتها تحت پوشش بانک، در ابتدای سال 1394 موضوع فعالیت شرکت حامی مهر پیشگام مورد بازبینی قرار گرفت و فعالیت شرکت از ارائه خدمات پشتیبانی بانکها به ارائه «خدمات مشاوره مدیریت و سازمان، بررسی توجیه فنی، مالی، اقتصادی و حقوقی طرحها، نظارت بر اجرای آنها و پیگیری وصول مطالبات بانکها» تغییر یافت تا در چهارچوب سیاستگذاری بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات، نظارت بر مصرف آن و وصول مطالبات و از طریق استفاده از خدمات کارشناسان متخصص در رشته های مختلف، نسبت به ارائه خدمات کارشناسی مورد نظر بانک اقدام شود. با توجه به اینکه شرکت با برون سپاری امور کارشناسی محدودیتی در استفاده از خدمات کارشناسی در سراسر کشور نخواهد داشت در صورت درخواست سیستم بانکی و سایر بانکها، شرکت امکان ارائه خدمات کارشناسی به آنان را نیز خواهد داشت. 

امید است با همکاری و همگامی همه واحدها و قسمت های مرتبط در بانک کشاورزی شرکت حامی مهر پیشگام بتواند گام موثری در اجرای سیاستهای اعتباری و وصولی بانک بر دارد.

 

مدیر عامل                
محمد قائمیان