ساختار خدمات گروه مهر 78

افزایش ۴,۱۷ درصدی شاخص زراعت، باغبانی و دامداری سنتی

افزایش ۴,۱۷ درصدی شاخص زراعت، باغبانی و دامداری سنتی

شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغبانی و دامداری سنتی در بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۳,۸۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۱۷ درصد افزایش داشته است.

ه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مرکز آمار ایران در جدیدترین بررسی خود شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی را در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برآورد کرده است.

در این گزارش آمده است که شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابراست با ۲۲۳,۸۴ که نسبت به فصل قبل ۲۴.۰۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۴.۱۷ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۳.۱۱ درصد است.

همچنین شاخص گروه "غلات" در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳۳,۲۱ است که نسبت به فصل قبل ۱۶.۰۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴.۳۷ درصد است.

شاخص گروه "سبزیجات" در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۵,۵۰ است که نسبت به فصل قبل ۸۷.۴۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۸.۵۴ درصد است.

شاخص گروه "میوه‌ها و میوه‌های آجیلی" در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۷۶,۷۴ است که نسبت به فصل قبل ۰.۵۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸.۸۰ درصد است.

همچنین شاخص گروه "دانه‌ها و میوه‌های روغنی" در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۹۲,۸۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۷۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۵.۲۱ درصد است.

شاخص گروه "توتون و تنباکو" در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۰۳,۷۰ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۲۳ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۰.۸۸ درصد است.

در گروه "گیاهان در ساخت شکر" شاخص در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۴۹,۵۱ است که نسبت به فصل قبل ۵.۲۹ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۸.۵۳ درصد است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص گروه "مواد خام طبقه‌بندی‌نشده" در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۱,۱۴ است که نسبت به فصل قبل ۲۶.۵۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تروم سالانه) نیز برابر با ۲۸.۱۴ درصد است.

شاخص گروه "حیوانات و محصولات حیوانی" در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۵,۴۰ است که نسبت به فصل قبل ۱۹.۱۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با منفی ۲.۱۰ درصد است.