ساختار خدمات گروه مهر 78

سیاست‌های جدید شرکت حامی مهر پیشگام تدوین شد

سیاست‌های جدید شرکت حامی مهر پیشگام تدوین شد

پس از شروع فعالیت شرکت در امر وصول مطالبات در مرداد ماه سال 94 ابتدا نسبت به شناسائی و تکمیل پرونده کارگزاران بخش خصوصی اقدام گردید ، سپس با هماهنگی مدیر محترم امور حقوقی و بازرسی و اداره کل وصول مطالبات نسبت به طراحی فرم‌ها و قراردادهای لازم اقدام گردید.

پس ازتصویب هیئت مدیره محترم بانک در خصوص هزینه حق‌الزحمه شرکت به تناسب مانده بدهی و سرفصل مطالبات شرکت اقدام به تهیه نحوه همکاری شرکت با مدیریت‌ها و شعب گردید. در حال حاضر 45درصد از تعداد پرونده ها و 49درصد از مانده مطالبات بانک در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول قرار داشته و برنامه ریزی شرکت در جهت کاهش این مطالبات می‌باشد.

یکی از وظایف شرکت کنترل عملکرد کارگزاران بخش خصوصی و یکسان سازی نحوه پیگیری مطالبات بانک و پرداخت حق‌الزحمه این کارگزاران بطور یکنواخت می‌باشد. برای ایجاد رقابت در کارگزاران در پایان هر سال عملکرد هر کارگزار رتبه بندی شده و در خصوص افزایش یا حذف کارگزار اتخاذ تصمیم خواهد گردید.

یکی دیگر از اهداف شرکت مکانیزه نمودن تمامی عملیات و امکان دسترسی تمامی شعب و مدیریت‌ها به روند پیگیری مطالبات می‌باشد. شرکت هم‌اکنون در سراسر کشور بیش از 600 کارگزار حقیقی و حقوقی داشته که به تناسب تخصص آنان پیگیری وصول مطالبات بانک را انجام می‌دهند. با توجه به گستردگی کارگزاران در سراسر کشور روند عملکرد شرکت برای همکاری در امر وصول مطالبات موسسات مالی بسیار مطلوب پیش بینی می‌گردد.